תקנון האתר

כללי

1. אתר www.lexidecors.com (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט בבעלות לירון קייסר (להלן:"המותג"). המותג מנהל את האתר, במסגרתו מופעלת חנות וירטואלית לציבור הגולשים בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.
2. כל האמור בתקנון זה מתייחס ומופנה לשני המגדרים, נקבה וזכר, וככל שנכתב בלשון זכר או נקבה, נכתב כך מטעמי נוחות בלבד.
3. השימוש באתר יעשה על ידי כל גולש, בין שהוא משתמש רשום ובין אם לאו, בכפוף לתנאי השימוש של האתר , כפי שנקבעו בתקנון זה (להלן: "התנאים"). אנא קראו את התקנון בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתכם לכלל האמור בו. כמו כן התקנון יחול על כל שימוש שיעשה על ידכם באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם ובין המותג, לרבות כל מי מטעמה.

פרשנות

4. פרשנות מונחים בתקנון:
4.1 המונח "המותג" כולל את המותג, מנהליו, עובדיו, שלוחיו, מנהלי האתר, מפעיליו, עובדיו, וכל אדם אחר המשתתף במישרין או בעקיפין בהפעלת האתר ושלוחיהם.
4.2 הגדרות נוספות יפורטו ביתר הסעיפים.
4.3 האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך.
4.4 האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.
5. כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים ולא יעשה בהן שימוש לשם פרשנות ההסכם ותניותיו.

שינויים ועדכונים

6. המותג שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ועל ציבור הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלה, בפרט לפני כל רכישה באתר.
7. המותג שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, מבנהו, עיצובו ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד המותג, בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
8. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים ו/או זרים; המותג אינה אחראית לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא וגם לא על כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

קניין רוחני

9. זכויות היוצרים באתר וכל הרכיבים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, סימני המסחר, העיצוב, הטקסטים, הסמלים, התמונות וכל מידע אחר שייכים לחברה או לצדדים שלישיים, כגון יצרנים, אשר אחסנו את המידע בו וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש ברכיבים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, תרגום, יצירה נגזרת, העמדה לרשות הציבור, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהמותג, מראש ובכתב.
10. אסור לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של המותג, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמת המותג מראש ובכתב.
11. אסור להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא קבלת הסכמת המותג, מראש ובכתב. בכלל זה אסור לאסוף נתונים מן האתר באמצעות מנועי עכביש או תוכנות אחרות, ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
12. אסור להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אולם, מותר לקשר לעמודים המצויים בתוכו ולשתפם ברשתות חברתיות.
13. אסור להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מזה שעיצבה לו המותג, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

שימוש באתר

14. כל המשתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר, לרבות לכללי השימוש באתר, קרא, הבין ומקבל אותו במלואו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד המותג, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המותג ו/או מפעיליו על פי הקנון.
15. המותג שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר.
16. כל אדם ו/או תאגיד רשאי לבצע רכישה באתר בהתקיים במצטבר, כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
16.1 המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
16.2 המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי פועלות בישראל ואשר הונפק בישראל, או בעל חשבון פעיל באתר העברת התשלומים paypal.com או באפשרותו לבצע תשלום דרך מערכת סילקה אינטרנטית שאושרה במפורש מראש על ידי המותג, כדוגמת פלא-קארד.
16.3 המבצע פעולה באתר הינו בעל שליטה על תא דואר אלקטרוני תקין, נגיש ופעיל באינטרנט.
16.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
16.5 המבצע פעולה באתר יציית להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושו באתר.
16.6 על אף כל האמור לעיל, המותג רשאי שלא לאפשר לכל אדם ו/או תאגיד ו/או לכל קבוצה של בני אדם, את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר או לא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובה ליתן הנמקה ו/או הודעה מראש.

רישום לאתר

17. במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל לקוח או על הפועל מטעמו או בשליחותו של לקוח, להקליד פרטים שונים כמצוין וכאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי לרכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם מסירתם אינה מחויבת על פי חוק. חובה על הלקוח למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המותג שומר על זכותו לפעול לפי שיקול דעתו הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי או הגבלתו ו/או ביטול המכירה ואו הגשת דרישה ו/או תביעה לכל סעד משפטי שתראה לנכון. מילוי הפרטים מעיד על ההסכמה של הלקוח למסירתם.
18. משתמש המבקש להירשם כמנוי עשוי להדרש, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. חל איסור מוחלט לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם או תאגיד אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. המותג שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הם סבורים כי הינו בלתי חוקי, לא הולם, עלול להטעות או פוגע.
19. המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמש. (מכסת המשתמש היא אחד, כל עוד לא אישרה המותג אחרת, מראש ובכתב). באחריות המשתמש לדווח לאתר בדוא"ל על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. המותג לא תישא באחריות לנזקים אשר ייגרמו במישרין או בעקיפין למשתמש, כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

הצהרות ואחריות המותג

20. המותג לא יהא אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או מרכישה באמצעותו, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא; המותג שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, המותג לא יהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. כמו כן, הרוכש או כל מי שבא במקומו יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן הוסכם אחרת.
21. המותג מציע למכירה באמצעות האתר אך ורק מוצרים חדשים ותקינים. נתוני המוצרים אשר נמכרים באתר, ו/או ע"י המותג, הם כפי שנמסרו לחברה על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והם באחריותם הבלעדית. המותג לא יהיה אחראי לתוכנם ונכונותם של נתונים אלה.
22. אחריות המותג למוצרים הנמכרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
22.1 האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: "המידע"), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע מקצועי או המלצה לרכוש מוצר. לפני רכישת כל מוצר ו/או לפני כל שימוש במוצר שנרכש באתר, יש להתייעץ במומחה או בגורם מקצועי אחר. לפני השימוש הראשון במוצר, חובה לעיין בעלון הצרכן של המוצר ויש לפעול רק על – פי ההנחיות שבו. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעולה של המוצרים הנמכרים בו.
22.2 המותג לא יהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או הנובע משימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן או בניגוד אליהן.

23. המותג לא ישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, נגיפי מחשב ורשת, וירוסים, תוכנות זדוניות, פגמים בתוכנה ("באגים") נפילות ותקלות ברשתות החשמל, התקשורת, או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
24. המותג לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.

מכירה לצרכנים- ביטול עסקה ומדיניות החזרה

25. כל האמור בסעיף זה יחול על מכירות ללקוח המוגדר כ"צרכן" כמשמעותו של מונח זה, בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, (קרי: "צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי); הוראות סעיף זה לא יחול על לקוח סיטונאי ו/או כל לקוח שאינו "צרכן", על לקוח כזה (להלן:"לקוח סיטונאי") יחולו "תנאיי המכירה הכלליים של המותג", המופיעים בקישור/נספח שלהלן: [כאן ניתן לשלב קישור לתנאיי מכר כללים בעמוד שנמצא באזור המכירה ללקוחות סיטונאים בלבד].

  • המותג נותן בזאת אחריות למוצר לתקופה של שנתיים מתאריך חשבונית זו.
  • המותג  מתחייב לתקן או להחליף, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, אלא אם הוכח כי מקור הקלקול בנזק מכוון.
  • המותג מתחייב לתקן את המוצר תוך 14 ימי עסקים מיום הודעת הלקוח על קלקול, ולהביא את המוצר המתוקן/החדש במשלוח בדואר ישראל ללא עלות מצד הלקוח.
  • הוכיח המותג  שמקור הקלקול נגרם כתוצאה מכוח עליון, רטיבות, אש או מקור חום, הבדלי גוון כתוצאה מאור/שמש ישירה, נזקים בזדון או ברשלנות הלקוח, תיקון, טיפול או שימוש שלא לפי ייעוד המוצר, לא תהיה המותג  חייבת בתיקון זה.
  • הלקוח מתחייב להודיע למותג תוך 7 ימים ממועד קבלת המוצר על קלקול/שבר במוצר.
  • תיקון או החלפה של המוצר יבוצעו בבית הלקוח או בכך שהלקוח ישלח את המוצר חזרה למותג בדואר ישראל, אשר ישולם על ידי המותג.
  • למען הסר ספק, מובהר כי למעט האחריות לתיקון או החלפה של המוצר כמפורט לעיל, לא תחול על המותג כל אחריות נוספת מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר או נוסף בקשר לתכולת העבודה המוזמנת לרבות נזקים ו\או הוצאות ישירות או עקיפות כתוצאה מהזמנת הלקוח. המותג לא תפצה , בשום מקרה, על נזקים לגוף, רכוש, הפסדים כספיים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהתקשרות זו. המותג לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת. ומודגש כי בכל מקרה הסף העליון לאחריות שווה לסכום ששולם בגין המודל / השירות.

מכירה סיטונאית

26. על מכירה סיטונאית ו/או למי ש"לקוח סיטונאי", יחולו הוראות סעיף זה.
26.1 כניסת משתמש למכירה סיטונאית ו/או "לקוח סיטונאי" תתבצע דרך קישור שהוקצה במיוחד לכך.
26.2 כל מכירה סיטונאית ו/או ל"לקוח סיטונאי" כפופה לאישור מוקדם של המותג. על מכירה סיטונאית ו/או על מכירה ל"לקוח סיטונאי", לא יחולו הוראות סעיף 25 לעיל (מכירה לצרכנים), אלא יחולו "תנאיי המכירה הכלליים של המותג", המופיעים בקישור/נספח [כאן ניתן לשלב קישור לתנאיי מכר כללים בעמוד שנמצא באזור המכירה ללקוחות סיטונאים בלבד].

תנאים נוספים

27. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.
28. המותג רשאית להפסיק את התוקף של מבצעים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת.
29. רישומי מחשב ועיבוד הנתונים של המותג, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
30. אם תחול טעות בהקלדה, בתיאור המוצר, בזמינותו במלאי, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל תוכן הקלדה אחר או העלאה לאתר, או בקבלת הנתונים מהלקוח, רשאית המותג לבטל את המכירה, מבלי שיהיה בכך כדי לחייבה בתשלום פיצוי לרוכש, אך המותג תהיה חייבת להודיע לו, לכתובת הדוא"ל שמסר לאתר, תוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת ההזמנה לחברה, את דבר הביטול ואת הסיבות לביטול.

שמירה על פרטיות

31. המותג נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך יתכנו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, המותג לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
32. המותג מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
33. המידע שיוזן לאתר, ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. משתמש שאינו מסכים לקבלת דואר אלקטרוני כאמור, חייב לפנות בהודעה לכתובת הדא"ל של המותג לצורך מחיקת כתובתו ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או לעדכן את הגדרתו באתר, בהתאם.

רכישה באתר ואספקת המוצרים

34. הליך הרכישה באתר כולל את השלבים הבאים:
34.1 הרשמה לאתר.
34.2 לחיצה על צלמית עגלת הקניות שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו הימני של המסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב).
34.3 עם סיום בחירת הפריטים, לחיצה על הקישור "לקופה" או על צלמית הקופה. שם ניתן לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח, או דואר רשום, או איסוף עצמי) וניתן להוסיף הערות. ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי, או למסור אותם טלפונית.
34.4 אספקת המוצרים תתבצע למען הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
34.5 זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א' – ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
34.6 הספק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו
34.7 על הלקוח להודיע מיידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר או שהמוצר הגיע במצב שאינו תקין. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, הספק יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר .
34.7. בזמן אספקת המוצר, רשאי הספק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של המזמין/בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי/המזמין ו/או חתימתו על גבי ייפוי כח כתנאי למסירת המוצר .
34.8. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
34.9. אין אפשרות לביטול ההזמנה (כיוון שהמוצרים עשויים על פי דרישה ובהתאמה אישית). בתיאום מראש עם המותג ובאישורו בכתב בלבד, יתכן ביטול מיום עשיית הההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
ב. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו

כללי הגלישה וזכויות יוצרים

35. המותג תנהל במסגרת האתר, בלוג שיעסוק בנושאים רבים מעולם העיצוב, ויאפשרו השתתפות המשתמשים, על פי הכללים הבאים:
35.1 על הגלישה בבלוג חלים, כל לתנאיי תקנון זה, ובנוסף הכללים המפורטים בסעיך זה.
35.2 כניסת המשתמש לבלוג הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
35.3 כל משתמש יוכל להעלות תגוביות.
35.4 משתמש המעלה תכנים בתגוביות, עושה זאת על אחריותו הבלעדית. המותג אינה אחראית לתגוביות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה ע"י משתמשים בתכנים.
35.5 המותג אינה אחראית לתכנים, לדעות ולמידע המסחרי המועלים במסגרת התגוביות ע"י המשתמשים.
35.6 המשתמש מתחייב שלא לרשום תגובית במטרה לפגוע באדם כלשהו ו/או במטרה לעודד פגיעה בזכויות אדם כלשהו ו/או הפרה של חוקי מדינת ישראל.
35.7 המשתמש מתחייב שלא לעבור על חוקי מדינת ישראל ו/או לא לעודד עבירה על חוקי מדינת ישראל במסגרת התגוביות.
35.8 השתמש מתחייב שלא להציף את הבלוג בתגוביות מתוך מטרה לעורר סערת תגוביות של משתמשים אחרים, מתוך מטרה לקדם מוצר או שירות או לעודד משתמשים להימנע מלקנות מוצר או שירות, או לקדם אתר מתחרה או לפגוע בענייני המותג בדרך אחרת.
35.9 המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידו במסגרת התגוביות, וכי אם ויפר זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הוא מייפה את כוחה של המותג להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל המשתמש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית המותג לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה, לרבות הוצאות משפטיות.
35.10 זכויות היוצרים על התכנים שהועלו במסגרת הבלוג הן של המותג או של צדדים שלישיים, ואין להעתיק תכנים אלה ללא קבלת רשותם של בעלי הזכויות לכך.
35.11 המותג שומר לעצמו את הזכות להגביל ו/או לשלול, לתקופה מוגדרת ו/או בלתי מוגדרת את הרשות שניתנה למשתמש, להגיב תגוביות בבלוג, וזאת אף ללא התראה מראש וללא נימוקים, אם לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש בתגובית או בתגוביות המשתמש חשד לפגיעה בחוקי מדינת ישראל ו/או ברגשות הציבור ו/או בזכויות צדדים שלישיים ו/או בעניינים המסחריים או האחרים של המותג.
36. המותג שומר לעצמו את הזכות למנוע בכל עת שימוש באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, על ידי כל משתמש, עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע או עלול לפגוע בצדדים שלישיים ו/או בחברה, בלתי מוסרי, או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").

הדין החל ומקום השיפוט

37. על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. במקרה של מחלוקת – מקום השיפוט יהיה בעיר תל אביב – יפו בלבד.

יצירת קשר

38. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של המותג בטלפון 050-2005551 או ברובריקת "צור קשר" או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו  [email protected]